Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Thông số mặt vợt

 
0 Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số vợt bóng bàn-Thông số mặt vợt

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall No. of Ratings
Andro Backside 5.5 10.0 10.0 10.0 2
Andro Backside 2.0 C 7.3 8.4 2.3 6.0 3
Andro Backside 2.0D 7.4 8.9 3.8 8.5 8
Andro EX-8 8.0 8.0 6.5 - 2
Andro Focus 10.0 10.0 10.0 10.0 1
Andro Hexer 8.7 9.2 2.3 9.1 42
Andro Hexer Duro 9.0 9.1 3.4 8.7 26
Andro Hexer HD 9.3 9.1 3.0 9.2 32
Andro Hexer Powersponge 8.2 8.9 0.5 8.8 20
Andro Hexer+ 9.3 9.0 1.5 9.2 19
Andro Impuls 7.7 8.7 3.3 7.7 3
Andro Impuls Powersponge 7.5 8.8 2.0 8.6 3
Andro Impuls Speed 7.3 7.8 1.0 7.8 13
Andro Maxcell SuperSponge - - 8.0 7.0 1
Andro Plasma 380 7.7 8.3 2.0 8.6 13
Andro Plasma 430 8.5 8.3 1.1 8.3 12
Andro Plasma 470 9.1 8.0 2.1 8.5 12
Andro Plasma Women 8.5 8.7 1.0 9.4 15
Andro Plaxon 350 - - - - 0
Andro Plaxon 400 - - - - 0
Andro Plaxon 450 - - - - 0
Andro Plaxon 525 - - - - 0
Andro Rasant 9.2 9.5 2.1 9.5 104
Andro Rasant Beat 8.4 9.2 0.7 9.5 3
Andro Rasant Grip 9.0 9.6 1.8 9.6 50
Andro Rasant PowerGrip 9.4 9.6 2.5 9.6 26
Andro Rasant Powersponge 8.4 9.3 2.4 9.3 17
Andro Rasant Turbo 9.4 9.2 1.8 9.4 23
Andro Revo Fire 8.3 8.4 2.7 8.7 11
Andro Revolution 9.1 7.8 2.0 8.8 2
Andro Revolution C.O.R. 9.0 9.0 2.0 8.9 1
Andro Revolution C.O.R. SuperSponge 10.0 10.0 10.0 10.0 1
Andro Revolution C.O.R.² 8.9 7.5 1.3 8.3 3
Andro Revolution C.O.R.² Emotion - - - - 0
Andro Revolution C.O.R.² SuperSponge 8.5 8.0 2.0 - 1
Andro Revolution Fire 8.0 7.0 4.0 8.5 2
Andro Revolution Quad 420 8.1 7.9 3.7 5.8 7
Andro Revolution Quad 450 8.0 7.0 0.0 - 1
Andro Revolution Quad 480 7.5 7.5 7.5 7.0 2
Andro Rocket Hard 8.4 8.8 4.0 7.9 5
Andro Rocket Medium 7.6 6.9 0.4 7.4 6
Andro Rocket Soft - - - - 0
Andro Roxon 330 8.1 8.9 1.7 8.6 19
Andro Roxon 450 9.1 7.5 1.3 8.3 13
Andro Roxon 500 Pro 9.5 8.2 1.7 8.6 15
Andro Shifter 7.9 8.3 0.7 8.7 3
Andro Shifter PowerSponge 7.9 8.8 1.0 8.5 4
Andro Start - - - - 0
Andro Upgrade 7.0 7.5 0.0 7.4 2
Andro Zenith G 9.0 9.7 - 9.0 2
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Butterfly Addoy 5.6 5.4 1.5 7.5 $ 0.00 5
Butterfly Bryce 9.0 7.5 2.1 7.7 $ 35.00 25
Butterfly Bryce FX 8.6 8.3 1.9 8.5 $ 67.00 21
Butterfly Bryce FX PowerSponge 9.2 8.9 2.0 9.1 $ 0.00 1
Butterfly Bryce Hard 9.0 8.0 2.0 8.5 $ 35.00 2
Butterfly Bryce High Tune 9.1 8.7 0.0 9.4 $ 35.00 3
Butterfly Bryce PowerSponge - - - - $ 0.00 0
Butterfly Bryce Speed 9.6 8.3 1.3 9.0 $ 79.00 38
Butterfly Bryce Speed FX 9.4 8.4 2.5 9.1 $ 41.00 40
Butterfly Catapult 9.0 8.7 2.3 8.4 $ 52.00 9
Butterfly Cermet 8.7 8.4 0.8 8.4 $ 43.00 11
Butterfly Ekrips 7.9 6.8 2.0 7.0 $ 37.00 3
Butterfly Ekrips Soft 8.4 8.6 1.0 8.4 $ 35.00 2
Butterfly Flarestorm II - - - - $ 28.00 1
Butterfly Flextra 7.3 7.7 3.0 8.1 $ 24.00 34
Butterfly Morim - - - - $ 0.00 0
Butterfly Pan Asia 6.4 6.7 3.0 7.2 $ 0.00 11
Butterfly Roundell 8.8 8.7 2.7 8.7 $ 48.00 24
Butterfly Roundell Hard 9.0 9.1 1.0 9.0 $ 39.00 2
Butterfly Roundell Soft 8.8 8.8 2.5 8.9 $ 39.00 12
Butterfly Sapphira 8.5 8.6 3.0 8.8 $ 31.99 9
Butterfly SOFT D13 8.5 8.8 5.8 8.4 $ 8.00 4
Butterfly Solcion 8.1 8.3 0.9 9.0 $ 57.00 17
Butterfly Spin Art 8.5 9.3 5.9 9.3 $ 68.00 33
Butterfly Sriver 8.3 8.1 2.8 8.8 $ 37.00 63
Butterfly Sriver EL 7.8 8.0 2.8 8.5 $ 37.00 53
Butterfly Sriver FX 8.0 8.2 2.8 8.6 $ 43.00 55
Butterfly Sriver FX PowerSponge - - - - $ 32.00 0
Butterfly Sriver G2 8.5 8.3 2.5 8.7 $ 56.00 18
Butterfly Sriver G2 FX 7.9 8.2 1.9 8.3 $ 56.00 26
Butterfly Sriver G2 High Tune 8.5 8.0 5.0 8.5 $ 67.00 2
Butterfly Sriver G3 8.3 8.1 3.2 8.2 $ 45.00 32
Butterfly Sriver G3 FX 8.5 8.3 2.7 8.9 $ 45.00 44
Butterfly Sriver High Tune 8.9 9.0 4.0 8.7 $ 55.00 5
Butterfly Sriver L 8.1 8.0 2.9 8.4 $ 28.00 17
Butterfly Sriver PowerSponge - - - - $ 0.00 0
Butterfly Sriver S 7.0 7.3 3.0 8.3 $ 28.00 3
Butterfly Stayer - - - - $ 0.00 0
Butterfly Super Anti (Anti-spin) 4.2 3.4 0.0 7.8 $ 29.00 9
Butterfly Super Anti Special (Anti-spin) 6.0 5.3 1.7 9.3 $ 34.00 4
Butterfly Tackifire C 6.8 8.8 7.3 7.5 $ 52.00 15
Butterfly Tackifire C Soft 7.3 9.1 6.8 9.1 $ 52.00 11
Butterfly Tackifire Drive 8.0 8.7 5.6 8.2 $ 41.00 9
Butterfly Tackifire Special 7.8 9.0 2.0 8.0 $ 29.00 2
Butterfly Tackifire Special-Soft 7.9 9.1 3.4 8.9 $ 51.00 20
Butterfly Tackiness Chop 5.6 9.2 6.2 8.7 $ 37.00 23
Butterfly Tackiness Chop 2 6.8 8.9 5.1 8.9 $ 37.00 19
Butterfly Tackiness Drive 6.9 8.6 5.9 8.6 $ 32.00 29
Butterfly Tempest 8.0 7.0 2.0 8.0 $ 30.00 1
Butterfly Tenergy 05 9.3 9.4 2.3 9.3 $ 80.00 162
Butterfly Tenergy 05 FX 9.2 9.3 3.3 9.3 $ 80.00 65
Butterfly Tenergy 25 9.3 9.0 2.3 9.4 $ 80.00 46
Butterfly Tenergy 25 FX 9.1 9.0 3.4 9.3 $ 80.00 18
Butterfly Tenergy 64 9.2 8.7 2.8 9.3 $ 80.00 102
Butterfly Tenergy 64 FX 8.9 9.0 1.8 9.0 $ 80.00 23
Butterfly Tenergy 80 9.5 9.4 2.3 9.5 $ 80.00 35
Butterfly Test - - - - $ 60.00 0
Butterfly Wakaba 6.2 7.0 2.0 7.0 $ 0.00 2
Butterfly Yuki 6.9 7.3 6.5 7.3 $ 0.00 4
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Dawei 08 - - - - $ 13.99 0
Dawei 2008 (Super Power) 6.4 6.3 2.0 7.1 $ 8.00 6
Dawei 2008 XP (Super Power) 8.0 8.1 4.5 8.2 $ 7.00 24
Dawei 388A-4 Speed+Spin Type - - - - $ 10.00 0
Dawei Genote Peak Power 7.0 8.5 5.0 8.0 $ 0.00 1
Dawei Inspirit 8.1 8.5 2.3 8.9 $ 12.00 22
Dawei Inspirit Quattro 8.8 8.1 2.3 8.6 $ 14.00 27
Dawei Inspirit Quattro Ultralight 38 8.5 8.2 2.5 9.0 $ 16.00 2
Dawei Inspirit Quattro Ultralight 40 8.7 8.1 2.9 8.8 $ 16.00 21
Dawei Inspirit Quattro Ultralight Power 42 8.8 8.0 2.5 8.2 $ 16.00 6
Dawei Inspirit Quattro Ultralight SV 35 8.2 8.5 2.7 8.9 $ 16.00 20
Dawei Navigator GT-A 7.8 8.0 8.0 8.5 $ 13.00 2
Dawei Navigator GT-A4 8.3 8.6 5.7 8.2 $ 9.00 7
Dawei Saviga 8.7 8.3 1.0 7.9 $ 16.00 8
Dawei Sprungfeder G3 A 8.0 8.0 - 9.5 $ 14.00 1
Dawei Sprungfeder G3 A2 7.8 9.1 7.7 8.7 $ 14.00 11
Dawei Sprungfeder G3 A4 8.0 7.0 5.0 9.0 $ 14.00 1
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Donic 66GS - - - - $ 16.00 0
Donic Acuda S1 9.3 9.0 1.7 9.2 $ 44.00 37
Donic Acuda S1 Turbo 9.6 9.1 3.5 9.5 $ 51.00 29
Donic Acuda S2 8.9 9.1 2.9 9.3 $ 50.00 69
Donic Acuda S3 8.4 9.1 1.5 9.0 $ 49.00 55
Donic Akkadi Java 9.0 9.5 8.0 9.6 $ 0.00 1
Donic Akkadi Taichi 6.6 9.1 4.9 8.2 $ 38.00 11
Donic Akkadi Taichi (Red) 6.8 9.1 6.5 9.0 $ 38.00 2
Donic Alligator Anti 4.0 3.0 0.0 9.8 $ 40.00 1
Donic Anti A40 (Anti-spin) 6.0 2.5 0.0 6.0 $ 30.00 1
Donic Anti Classic 3.0 2.0 - 9.5 $ 0.00 1
Donic Baracuda 8.8 9.5 2.4 9.2 $ 46.00 107
Donic Baracuda Big Slam 8.0 9.2 1.1 8.9 $ 46.00 15
Donic Bluefire 10.0 9.0 10.0 10.0 $ 45.00 1
Donic Bluefire JP 01 9.0 9.7 1.0 9.6 $ 59.00 2
Donic Bluefire JP 03 9.1 8.5 - 9.0 $ 59.00 2
Donic Bluefire M1 9.2 9.1 2.9 9.4 $ 39.00 43
Donic Bluefire M2 8.7 9.0 1.5 9.2 $ 61.00 18
Donic Bluefire M3 8.4 9.2 1.5 9.2 $ 60.00 18
Donic Blues 6.0 8.0 0.0 - $ 38.00 1
Donic Coppa 8.5 8.9 4.3 9.0 $ 37.00 11
Donic Coppa JO 8.7 9.0 3.2 9.2 $ 34.00 5
Donic Coppa JO Gold 9.3 8.7 3.2 8.8 $ 38.00 18
Donic Coppa JO Platin 9.3 8.8 1.8 8.8 $ 48.95 33
Donic Coppa JO Platin Soft 8.8 8.1 1.8 8.2 $ 40.00 16
Donic Coppa JO Silver 8.6 9.0 2.6 8.8 $ 45.00 25
Donic Coppa Speed 9.3 8.7 1.3 8.9 $ 53.95 8
Donic Coppa Tagora 8.3 8.9 2.6 8.7 $ 37.00 9
Donic Coppa Tenero 7.6 8.8 3.7 8.6 $ 44.00 7
Donic Coppa X1 Gold 9.1 8.6 2.3 9.2 $ 49.00 9
Donic Coppa X1 Turbo Platin 9.4 9.2 2.0 9.4 $ 55.00 39
Donic Coppa X2 Platin Soft 8.7 9.2 2.3 9.3 $ 55.00 18
Donic Coppa X3 Silver 8.4 9.2 2.1 8.8 $ 55.00 17
Donic Desto F1 9.4 8.3 1.3 8.7 $ 37.00 15
Donic Desto F1 HS 9.5 8.2 3.3 7.9 $ 45.00 4
Donic Desto F2 8.4 8.4 0.7 8.9 $ 44.00 8
Donic Desto F3 7.5 8.5 0.9 8.4 $ 44.00 13
Donic Desto F3 Big Slam 7.7 8.4 0.6 8.9 $ 44.95 26
Donic Gallardo Power Sound 10.0 10.0 10.0 10.0 $ 44.00 2
Donic Gallardo Sound 7.5 8.2 3.5 7.6 $ 44.00 6
Donic Gallardo Speed 8.0 8.3 2.8 8.3 $ 44.00 4
Donic J.O. Waldner 8.2 8.8 3.1 9.4 $ 37.00 11
Donic JO Waldner Legend 7.2 8.5 2.0 - $ 22.00 1
Donic Liga 6.0 6.5 4.7 7.8 $ 26.00 12
Donic Quattro 6.8 6.8 0.7 7.0 $ 38.00 3
Donic Quattro A'Conda Medium 8.0 8.0 0.0 9.0 $ 36.00 2
Donic Quattro A'Conda Soft 6.7 8.8 2.9 8.5 $ 37.95 12
Donic Quattro Formula 7.9 8.2 1.8 8.4 $ 45.95 12
Donic Slice 40 6.0 8.7 1.3 8.6 $ 44.00 10
Donic Solo - - - - $ 12.00 0
Donic Sonex JP 8.5 8.8 3.0 9.1 $ 37.00 4
Donic Sonex JP Gold 9.1 8.8 2.6 8.7 $ 35.00 25
Donic Sonex JP Soft 8.0 8.2 0.7 7.8 $ 37.00 3
Donic Supersonic S40 6.8 7.0 5.0 9.0 $ 27.00 3
Donic Traction MS Pro 9.3 9.3 3.2 8.9 $ 60.00 11
Donic Traction MS Soft 8.8 9.0 5.6 8.9 $ 60.00 7
Donic Twingo 6.6 7.3 5.0 7.3 $ 10.00 7
Donic Vario 7.6 7.2 2.6 8.3 $ 37.00 7
Donic Vario Big Slam 7.8 8.4 0.0 8.9 $ 41.95 15
Donic Vario Cooper S 8.6 8.8 5.7 8.7 $ 37.00 3
Donic Vario Mach 1 9.0 8.0 2.0 7.0 $ 36.00 1
Donic Vario Soft 7.6 7.7 1.1 7.8 $ 31.00 7
Donic Vario Soft ST 10.0 10.0 - - $ 39.00 1
Donic Vario Sound 9.0 8.0 2.0 8.0 $ 59.00 1
Donic Vario ST (Tuned) 7.9 8.8 0.0 7.6 $ 38.00 1
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
DHS 6512 8.5 8.1 4.5 5.5 $ 15.00 4
DHS C 7 - - - - $ 0.00 0
DHS C 8 - - - - $ 0.00 0
DHS Dipper 8.0 7.5 1.8 7.4 $ 20.00 7
DHS Dipper 2 8.2 8.8 4.0 8.5 $ 20.00 3
DHS Dipper 3 7.0 6.9 0.0 7.0 $ 20.00 2
DHS G555 6.8 8.4 7.5 8.1 $ 20.00 15
DHS G666 7.8 9.3 7.8 8.9 $ 20.00 24
DHS G777 7.0 8.6 7.4 8.2 $ 18.00 9
DHS G888 8.4 9.1 8.3 8.8 $ 18.00 27
DHS Gold Arc 10.0 10.0 6.0 9.5 $ 40.00 2
DHS Gold Arc 3 8.9 9.2 4.3 9.4 $ 39.00 3
DHS Hurricane 2 (H2) 8.6 9.4 8.7 9.0 $ 14.00 55
DHS Hurricane 2 (No. 19 Sponge) 8.8 9.1 7.1 8.8 $ 18.00 9
DHS Hurricane 2 National (Signature) 10.0 10.0 3.5 10.0 $ 40.00 3
DHS Hurricane 3 (H3) 8.2 9.0 8.0 8.5 $ 17.00 75
DHS Hurricane 3 (H3) Pro (Tuned) 8.7 9.6 7.4 9.2 $ 55.00 8
DHS Hurricane 3 (National) 8.1 9.5 7.8 8.8 $ 35.00 15
DHS Hurricane 3 (No. 19 Sponge) 8.2 9.1 7.8 8.8 $ 34.00 17
DHS Hurricane 3 (Provincial) 8.4 9.3 8.1 9.0 $ 28.00 31
DHS Hurricane 3 National (Blue Sponge) 9.4 9.7 7.8 9.5 $ 120.00 6
DHS Hurricane 3 National (Orange Sponge) 8.3 9.3 7.2 9.1 $ 55.00 17
DHS Ma Long 10.0 10.0 10.0 9.8 $ 185.00 1
DHS Magician 10.0 10.0 10.0 10.0 $ 7.00 1
DHS Memo 8.2 9.3 7.4 8.7 $ 20.00 14
DHS Memo 2 8.1 8.8 2.5 9.0 $ 14.00 6
DHS Memo 3 7.8 7.9 4.5 8.3 $ 14.00 13
DHS NEO Hurricane 2 8.5 9.2 8.0 8.4 $ 17.00 28
DHS NEO Hurricane 3 8.5 9.3 7.7 8.9 $ 23.00 117
DHS NEO Hurricane 3 National (Blue Sponge) 9.6 9.2 7.8 9.3 $ 120.00 18
DHS NEO Skyline 2 TG2 8.7 9.4 7.7 9.1 $ 22.00 61
DHS NEO Skyline 3 TG3 8.4 8.9 7.4 8.9 $ 17.00 49
DHS PF4 6.9 8.5 6.2 8.3 $ 14.00 17
DHS PF4-1 7.2 7.4 6.5 8.1 $ 20.00 3
DHS Skyline TG2 7.6 8.6 7.3 7.9 $ 14.00 16
DHS Skyline TG2 (No. 19 Sponge) 8.0 8.5 7.4 8.1 $ 15.00 11
DHS Skyline TG3 8.5 8.7 8.2 8.7 $ 14.00 34
DHS Skyline TG3 (No. 21 Blue Sponge) 8.6 9.3 6.2 8.9 $ 27.00 12
DHS Tin Arc 8.5 8.7 2.8 8.9 $ 38.00 15
DHS Tin Arc 3 8.6 8.9 3.9 8.9 $ 32.00 33
DHS TNT 7.7 7.8 3.3 8.3 $ 20.00 7
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Haifu Blue Whale 9.2 9.6 8.0 - $ 0.00 2
Haifu Blue Whale 2 (soft) 8.0 10.0 5.0 - $ 19.50 1
Haifu Blue Whale II (2) (Tuned) 8.6 7.8 4.0 8.4 $ 23.00 9
Haifu Blue Whale II (2) (Untuned) 8.2 9.0 8.0 9.5 $ 23.00 2
Haifu Blue Whale II (2) National (Tuned) 8.1 8.6 5.8 8.5 $ 40.00 6
Haifu Blue Whale II (2) Provincial (Tuned) 9.0 9.1 6.5 8.8 $ 27.00 8
Haifu Blue Whale III (3) (Tuned) 7.4 8.9 6.2 8.8 $ 40.00 17
Haifu Pirates 07 - - - - $ 0.00 0
Haifu Pirates 08 - - - - $ 0.00 0
Haifu Shark II Soft 9.3 9.4 3.3 9.6 $ 35.00 4
Haifu Shark III (Red Sponge) 9.5 9.0 5.0 9.0 $ 60.00 1
Haifu Whale II National (Red Sponge) 9.8 9.5 7.5 9.5 $ 0.00 3
Haifu White Shark 8.8 8.0 2.0 7.4 $ 20.90 5
Haifu White Shark II (2) (Tuned) 8.4 7.7 2.0 8.5 $ 26.00 10
Haifu White Shark II (2) (Untuned) 8.0 8.5 0.0 - $ 22.00 1
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
JOOLA 4 You 6.7 7.3 0.5 8.6 $ 20.00 10
JOOLA 4-All 6.1 6.2 0.3 8.6 $ 19.95 8
JOOLA Air! ROSnet 9.0 8.5 2.0 8.5 $ 25.00 9
JOOLA Amy Classic (Anti-spin) 5.5 5.7 - - $ 55.00 2
JOOLA Amy Control (Anti-spin) 6.0 0.5 0.0 - $ 55.00 4
JOOLA Brave 8.3 8.9 5.3 8.2 $ 50.00 6
JOOLA Cava 8.7 8.5 5.0 8.7 $ 40.00 1
JOOLA Drum 8.8 9.5 7.5 8.4 $ 33.00 7
JOOLA Drum CWX 7.5 9.2 10.0 8.5 $ 27.00 2
JOOLA Echo 7.0 7.0 2.0 8.0 $ 30.00 1
JOOLA Energy 7.5 8.2 2.0 8.0 $ 50.00 1
JOOLA Energy Green Power 9.0 8.5 1.4 9.0 $ 54.00 14
JOOLA Energy Green Power X-Soft 8.2 8.3 1.0 8.9 $ 44.00 6
JOOLA Energy X-tra (Green Power) 8.3 8.5 0.9 8.8 $ 57.00 31
JOOLA EXPLODE - - - - $ 55.00 0
JOOLA Express One 9.4 8.7 2.3 8.9 $ 54.95 37
JOOLA Express Two 8.7 9.0 2.3 8.8 $ 55.00 20
JOOLA Express X-plode 9.1 8.8 4.4 8.9 $ 54.00 12
JOOLA Express X-Soft 7.7 8.3 0.9 7.9 $ 52.00 7
JOOLA Laser - - - - $ 0.00 0
JOOLA Mambo 8.0 8.2 2.5 8.2 $ 37.00 11
JOOLA Mambo C 8.5 8.1 2.0 8.0 $ 34.95 6
JOOLA Mambo GP 8.7 7.8 0.8 8.3 $ 48.00 8
JOOLA Mambo H 8.2 9.1 4.5 8.5 $ 38.00 19
JOOLA Mambo H Tuning - - - - $ 47.00 0
JOOLA Mambo Tuning - - - - $ 47.00 0
JOOLA Maxxx 400 - - - - $ 0.00 0
JOOLA Maxxx 450 9.1 9.3 1.3 9.3 $ 60.00 4
JOOLA Maxxx 500 9.4 9.7 0.0 9.5 $ 60.00 3
JOOLA Moskito - - - 5.0 $ 30.00 1
JOOLA Moskito M40 - - - - $ 30.00 0
JOOLA Moskito S35 - - - - $ 30.00 0
JOOLA Orbit ICU 8.5 8.0 0.0 8.0 $ 33.00 1
JOOLA Phenix (Phoenix) 9.1 8.5 2.6 8.3 $ 45.00 13
JOOLA Phenix 48 8.8 8.0 1.0 8.5 $ 59.00 2
JOOLA Rhyzm 9.2 9.1 2.8 9.2 $ 65.00 17
JOOLA Rhyzm 375 8.8 9.0 5.0 8.0 $ 64.00 2
JOOLA Rhyzm 425 8.4 8.9 1.6 8.9 $ 65.00 5
JOOLA Samba 7.8 8.7 2.7 8.5 $ 38.00 10
JOOLA Samba Klick - - - - $ 45.00 0
JOOLA Samba NTEC 7.8 7.1 1.5 6.7 $ 43.00 7
JOOLA Samba+ 7.7 8.6 2.3 8.0 $ 54.95 10
JOOLA Smart 7.3 7.3 5.0 7.5 $ 30.00 3
JOOLA Spring Thunder - - - 8.0 $ 18.00 1
JOOLA Tango 8.0 8.0 0.0 8.0 $ 40.00 2
JOOLA Tango Defensive - - - - $ 33.00 0
JOOLA Tango Extrem 8.7 8.2 4.0 8.8 $ 42.00 9
JOOLA Tango Ultra 9.0 7.0 0.0 8.0 $ 36.00 1
JOOLA Terminator 9.0 7.0 0.0 7.0 $ 45.00 1
JOOLA Timeless (Anti-spin) 3.9 2.9 0.0 7.0 $ 130.00 6
JOOLA Toni Hold Anti Topspin 7.0 6.5 5.0 10.0 $ 48.00 2
JOOLA Topspin 7.0 8.5 5.0 8.0 $ 27.00 2
JOOLA Topspin C 5.7 9.3 8.0 8.3 $ 27.00 3
JOOLA Turbo 6.0 6.0 2.0 - $ 27.00 2
JOOLA X-Plode 8.8 8.4 4.0 8.8 $ 54.95 4
JOOLA X-Plode Sensitive 8.4 8.8 2.6 9.2 $ 55.00 20
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Kokutaku 007 7.0 8.8 9.5 7.0 $ 10.00 4
Kokutaku 007 Inner Power - - - - $ 22.00 0
Kokutaku 007 Japanese Sponge - - - - $ 20.00 1
Kokutaku 007 Super Light 6.5 9.5 8.0 7.0 $ 13.00 1
Kokutaku 868 8.1 7.9 6.1 7.7 $ 10.00 8
Kokutaku 868 Defence - - - - $ 20.00 0
Kokutaku Blutenkirsche 868 Tokyo 8.4 8.4 0.0 8.8 $ 12.00 6
Kokutaku Explosion Blutenkirsche 868 8.0 9.0 7.4 8.0 $ 14.00 8
Kokutaku Spec V - - - - $ 41.00 0
Kokutaku Tokyo 868 8.2 9.1 7.5 8.4 $ 10.00 6
Kokutaku Tulpe 007 Chinese Sponge 8.6 8.9 8.0 8.7 $ 12.95 1
Kokutaku Tuple 007 Non-Tacky 8.9 8.3 0.7 8.5 $ 20.00 3
Kokutaku Tuple 007 Tacky - - - - $ 20.00 1
Kokutaku Tuple 007 Taiwan 8.0 8.0 8.0 8.0 $ 5.00 1
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Nittaku Annsort - - - - $ 0.00 0
Nittaku Best Anti (Anti-spin) 3.0 2.0 0.0 10.0 $ 24.00 3
Nittaku DHS Hurricane 2 - - - - $ 0.00 0
Nittaku DHS Hurricane 3 8.3 9.6 7.7 9.2 $ 50.00 6
Nittaku Fastarc C-1 8.9 8.9 2.0 9.1 $ 0.00 1
Nittaku Fastarc G-1 8.6 9.0 4.6 9.0 $ 53.00 14
Nittaku Fastarc S-1 9.4 9.0 3.0 9.5 $ 45.00 20
Nittaku Flyatt Hard 8.9 9.2 4.3 9.0 $ 0.00 4
Nittaku Flyatt Soft 9.1 8.2 0.7 8.5 $ 31.00 3
Nittaku G888 CS 8.0 7.5 5.0 8.0 $ 36.00 1
Nittaku G888 JS - - - - $ 36.00 0
Nittaku Galze 8.8 9.1 1.2 9.4 $ 59.00 6
Nittaku Hammond 9.0 8.3 0.8 8.6 $ 36.00 11
Nittaku Hammond Pro Alpha 9.2 7.2 1.8 8.1 $ 38.00 12
Nittaku Hammond Pro Beta 9.1 9.1 2.3 9.6 $ 46.00 29
Nittaku Hammond X 8.9 8.7 3.1 8.8 $ 45.00 10
Nittaku Hurricane 2 (H2) - - - - $ 0.00 1
Nittaku Hurricane 2 (H2) NT50 Type 6.5 9.0 10.0 8.0 $ 40.00 1
Nittaku Hurricane 2 (H2) Pro 8.3 9.5 6.5 10.0 $ 0.00 2
Nittaku Hurricane 3 (H3) 9.0 9.4 5.6 9.0 $ 35.00 11
Nittaku Hurricane 3 (H3) NT50 Type 8.0 8.8 6.5 8.0 $ 20.00 2
Nittaku Hurricane 3 (H3) Pro 7.5 8.8 7.5 8.0 $ 0.00 2
Nittaku J.O. Waldner 8.5 8.8 3.8 9.5 $ 29.00 5
Nittaku JO Waldner SC 8.5 9.0 6.0 9.3 $ 29.00 3
Nittaku Magic Carbon 8.4 8.1 3.0 8.8 $ 35.00 6
Nittaku Magic Carbon Sound - - - - $ 30.00 0
Nittaku Micro 8.0 7.0 8.0 6.0 $ 18.10 1
Nittaku Midship - - - - $ 31.00 1
Nittaku Moristo 2000 9.3 8.8 1.0 8.8 $ 35.00 3
Nittaku Moristo DF 9.0 7.0 8.0 8.0 $ 27.00 1
Nittaku Moristo FG 8.2 8.0 2.0 7.9 $ 40.00 1
Nittaku Moristo RS Hard 9.2 9.0 3.5 9.0 $ 44.00 2
Nittaku Moristo-RS SOFT 9.0 7.9 3.3 9.0 $ 44.00 5
Nittaku Narucross EX Hard 9.4 8.7 4.0 9.3 $ 45.00 5
Nittaku Narucross EX Soft 8.9 9.6 1.3 8.6 $ 45.00 4
Nittaku Narucross GS Hard 9.0 8.5 2.0 8.9 $ 55.00 1
Nittaku Narucross GS Soft 9.0 9.3 5.4 9.2 $ 49.00 7
Nittaku Narucross GS Super-Soft 8.6 9.6 2.2 8.5 $ 55.00 8
Nittaku Nodias 7.5 8.4 3.2 7.8 $ 38.00 5
Nittaku Refoma 8.4 9.0 1.8 9.2 $ 42.00 4
Nittaku Renanos Bright Hard 8.4 7.3 3.5 7.5 $ 39.00 2
Nittaku Renanos Bright Soft 8.5 7.6 3.0 9.1 $ 39.00 4
Nittaku Renanos Hard - - - - $ 32.00 0
Nittaku Renanos Hold 9.2 9.6 4.1 9.5 $ 49.00 9
Nittaku Renanos Soft 8.3 8.6 2.0 9.1 $ 38.00 1
Nittaku Skyline TG2 - - - - $ 0.00 1
Nittaku Skyline TG3 - - - - $ 0.00 0
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Palio AK47 1.0 1.0 - 4.0 $ 16.00 1
Palio AK47 Biotech 6.5 9.3 6.5 9.0 $ 14.00 2
Palio Amigo 7.0 6.5 1.0 8.3 $ 10.00 2
Palio Amigo Loop - - - - $ 16.00 0
Palio Blitz 9.1 8.9 2.1 9.0 $ 33.50 19
Palio CJ8000 2-Side Loop 7.0 7.6 3.5 6.5 $ 16.00 4
Palio CJ8000 2-Side Loop TensionTech - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 38-41° 8.1 8.5 7.0 8.3 $ 22.00 5
Palio CJ8000 Allround 7.6 7.8 9.3 6.7 $ 16.00 4
Palio CJ8000 Biotech 36-38° 7.7 8.9 4.9 9.1 $ 10.00 11
Palio CJ8000 Biotech 39-41° 7.2 8.7 2.5 8.9 $ 8.50 16
Palio CJ8000 Biotech 40-42° 8.5 9.2 2.1 8.9 $ 9.90 7
Palio CJ8000 Biotech 42-44° 8.0 9.7 5.0 9.0 $ 8.50 2
Palio CJ8000 Extreme Balance 7.0 6.0 5.0 5.5 $ 16.00 1
Palio CJ8000 Extreme Speed - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 Extreme Spin 8.5 9.2 8.7 8.9 $ 16.00 5
Palio CJ8000 Light and Fast 8.3 8.8 5.0 - $ 7.00 3
Palio CJ8000 Near Table Attack and Loop - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 Short Court Attack and Loop - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 Speed 9.2 7.7 - 8.2 $ 16.00 2
Palio CJ8000 Strength 7.3 6.9 - 7.0 $ 16.00 1
Palio Conqueror 7.0 7.0 5.0 8.0 $ 25.00 2
Palio Drunken Dragon 8.3 7.6 6.0 8.7 $ 14.00 4
Palio Emperor Dragon 7.8 8.9 6.5 8.9 $ 9.00 7
Palio Emperor Dragon Biotech 8.3 9.2 5.0 8.5 $ 18.00 1
Palio Hadou 2046 8.8 7.9 - 8.2 $ 16.00 2
Palio Hadou 2049 9.4 7.5 - 8.6 $ 16.00 2
Palio Hadou Biotech 8.9 9.4 7.0 8.7 $ 12.00 12
Palio Hadou GP 7.6 8.0 5.0 7.5 $ 16.00 2
Palio Hadou TensionTech - - - - $ 16.00 0
Palio Hadou Whirlwind 8.0 9.0 10.0 9.0 $ 16.00 1
Palio Hidden Dragon 8.0 9.1 3.0 9.0 $ 14.00 8
Palio Hidden Dragon Biotech 8.7 9.2 0.7 9.2 $ 12.00 8
Palio Hidden Dragon Biotech Upgrade 8.3 9.0 0.0 8.6 $ 12.00 5
Palio HK1997 Biotech 8.4 8.8 2.2 8.8 $ 27.00 16
Palio HK1997 Speed 9.2 8.3 - 8.6 $ 14.00 1
Palio HK1997 Spin 8.3 9.5 - 8.6 $ 16.00 2
Palio Macro 7.3 7.5 1.0 8.5 $ 30.00 2
Palio Macro Era 9.4 8.7 1.9 9.4 $ 32.00 32
Palio Macro Pro 8.4 8.3 2.8 8.3 $ 40.00 7
Palio Maximo 8.3 9.3 2.0 8.5 $ 40.00 2
Palio Thors 8.6 9.2 6.6 9.0 $ 30.00 35
Palio Wildish Dragon 8.9 9.0 6.5 6.9 $ 14.00 7
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Stiga Almana 9.1 8.4 2.2 9.2 $ 32.00 15
Stiga Almana Sound 9.1 8.5 2.1 8.4 $ 32.00 8
Stiga Almana Sound SynergyTech 9.5 8.8 3.1 8.9 $ 39.00 14
Stiga Boost TC 8.7 8.4 2.0 8.6 $ 60.00 33
Stiga Boost TP 8.9 8.7 2.3 8.8 $ 58.00 12
Stiga Boost TS 8.9 8.9 2.3 8.9 $ 48.00 35
Stiga Boost TX 9.3 9.0 1.8 9.1 $ 55.00 39
Stiga Calibra LT 9.4 9.3 5.1 9.6 $ 55.00 54
Stiga Calibra LT Plus 9.7 9.3 3.8 9.4 $ 52.00 21
Stiga Calibra LT Sound 9.3 8.9 1.9 9.0 $ 60.00 39
Stiga Calibra LT Spin 8.9 9.0 2.4 9.1 $ 40.00 26
Stiga Calibra Tour H 10.0 9.9 - 9.9 $ 55.00 1
Stiga Calibra Tour M 9.3 9.5 2.0 9.3 $ 63.00 1
Stiga Calibra Tour S - - - - $ 55.00 0
Stiga Carbo 8.5 8.0 3.2 8.3 $ 18.00 6
Stiga Carbo MC 8.1 8.0 5.4 7.9 $ 33.00 6
Stiga Carbo Sound 9.2 8.6 2.2 9.1 $ 36.00 19
Stiga China Extreme 7.1 9.5 7.6 7.7 $ 29.00 10
Stiga Chop & Drive 6.3 9.0 5.6 8.6 $ 25.00 14
Stiga Cobra 2000 7.0 7.3 1.2 7.7 $ 30.00 6
Stiga Drive 7.0 7.1 5.8 7.9 $ 0.00 7
Stiga Energy Absorber (Anti-spin) 6.1 2.3 2.0 7.9 $ 28.00 5
Stiga Evo 7.9 7.3 2.0 7.9 $ 20.00 16
Stiga Innova 7.9 8.2 1.8 8.2 $ 31.00 7
Stiga Innova Premium 7.0 6.3 2.3 7.5 $ 34.00 4
Stiga Innova Ultra Light 8.3 8.1 1.0 8.2 $ 31.00 11
Stiga Innova Ultra Light SynergyTech 7.7 7.7 2.4 8.2 $ 37.00 18
Stiga Magna 8.4 8.7 4.0 8.5 $ 37.00 14
Stiga Magna TC II (2) 8.6 7.6 2.3 8.3 $ 40.00 10
Stiga Magna TS II (2) 8.2 8.5 1.3 7.9 $ 40.00 7
Stiga Magna TX 9.4 9.2 1.2 9.2 $ 55.00 5
Stiga Mendo 7.4 7.6 1.8 8.2 $ 30.00 10
Stiga Mendo Energy 7.7 7.9 4.4 8.2 $ 28.00 10
Stiga Mendo MP 8.3 7.7 0.7 8.4 $ 33.00 10
Stiga Neos 8.4 7.7 4.1 7.7 $ 37.00 8
Stiga Neos Sound 8.6 7.0 2.8 7.8 $ 37.00 12
Stiga Neos Sound SynergyTech 8.5 8.6 1.3 8.6 $ 45.00 10
Stiga Neos SynergyTech 8.5 8.9 5.5 8.3 $ 50.00 6
Stiga Neos Tacky 7.5 9.1 7.4 9.1 $ 37.00 26
Stiga Optimum MP 8.6 8.2 2.4 8.4 $ 33.00 10
Stiga Power LT 9.1 9.2 0.0 9.5 $ 42.00 3
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Tibhar 1Q 8.8 8.3 3.9 9.0 $ 64.00 18
Tibhar 1Q XD 9.6 9.2 4.8 9.3 $ 55.00 9
Tibhar 5Q 9.3 9.4 3.0 9.4 $ 60.00 11
Tibhar 5Q Sound 9.2 9.8 3.5 9.8 $ 59.00 2
Tibhar Aurus 9.0 9.2 2.3 9.2 $ 52.00 16
Tibhar Aurus Soft 8.6 9.2 3.2 9.0 $ 50.00 14
Tibhar Aurus Sound 8.6 9.1 2.7 9.0 $ 54.00 22
Tibhar Bungee 8.8 8.1 6.5 8.8 $ 44.00 2
Tibhar Dang 6.0 7.7 7.3 6.4 $ 31.00 6
Tibhar Ellen 3.0 3.0 2.0 7.0 $ 0.00 1
Tibhar Evolution EL-P 9.2 9.2 1.3 9.5 $ 58.00 7
Tibhar Evolution FX-P 8.4 9.1 2.3 9.3 $ 58.00 11
Tibhar Evolution MX-5 - - - - $ 58.00 0
Tibhar Evolution MX-P 9.6 9.3 2.6 9.4 $ 58.00 10
Tibhar Genius 8.7 9.1 3.2 9.0 $ 47.00 33
Tibhar Genius Sound 8.6 9.5 3.2 9.3 $ 46.00 30
Tibhar Genius+ Optimum 8.9 9.3 3.2 8.9 $ 57.00 16
Tibhar Genius+ Optimum Sound 8.8 8.9 1.8 8.6 $ 57.00 11
Tibhar Grip-S 8.5 9.4 7.5 9.1 $ 50.00 15
Tibhar Grip-S Europe 8.3 9.3 5.4 8.9 $ 39.80 11
Tibhar Grip-S Europe Soft 8.1 8.7 5.7 8.3 $ 39.90 7
Tibhar Karisma - - - - $ 0.00 0
Tibhar Legend Destroyer 7.5 8.4 7.2 8.8 $ 9.00 17
Tibhar Makss 8.1 7.8 2.0 8.5 $ 29.95 3
Tibhar Nianmor 9.5 9.2 2.8 9.4 $ 55.00 41
Tibhar Nimbus 9.1 8.7 3.1 8.9 $ 45.00 23
Tibhar Nimbus Medium 9.1 8.7 1.0 8.9 $ 50.00 2
Tibhar Nimbus Soft 8.4 8.7 1.3 8.7 $ 45.00 11
Tibhar Nimbus Sound 8.7 8.5 0.9 8.7 $ 45.00 16
Tibhar Nimbus VIP 9.4 8.8 4.4 8.9 $ 40.00 12
Tibhar Phantom 7.0 7.0 5.0 8.0 $ 12.00 2
Tibhar Phantom X-Press 8.8 9.2 7.0 8.8 $ 9.00 7
Tibhar Primus 9.0 9.1 1.8 9.1 $ 59.00 10
Tibhar Rapid 8.4 8.3 3.2 9.1 $ 38.00 21
Tibhar Rapid D. TecS Soft 9.0 8.5 5.0 8.8 $ 44.00 1
Tibhar Rapid D.TecS 9.3 8.3 4.0 8.3 $ 48.00 5
Tibhar Rapid Soft 5.8 6.6 3.9 8.6 $ 35.00 14
Tibhar Rapid X-Press 9.2 9.2 3.8 9.4 $ 44.00 15
Tibhar Rookie D.TecS 6.6 6.9 3.2 7.9 $ 40.00 5
Tibhar Samurai 8.9 8.7 2.0 8.6 $ 0.00 1
Tibhar Sinus 9.4 8.6 3.8 9.2 $ 45.00 12
Tibhar Sinus Alpha 8.7 8.5 1.9 8.5 $ 46.00 11
Tibhar Sinus Sound 8.4 8.5 1.5 9.2 $ 59.00 22
Tibhar Speedy Spin 7.7 7.5 5.0 8.8 $ 49.00 6
Tibhar Speedy Spin Premium 5.7 6.6 4.3 8.2 $ 41.95 4
Tibhar Super 40 Defense 6.4 8.9 3.3 9.2 $ 45.00 8
Tibhar Super 40 Defense Soft 5.0 8.0 0.0 8.0 $ 45.00 1
Tibhar Torpedo 8.6 8.1 3.1 7.7 $ 28.00 9
Tibhar Torpedo Soft 9.0 7.5 1.0 8.1 $ 45.00 2
Tibhar Vari Spin 8.0 9.0 4.4 8.9 $ 37.00 10
Tibhar Vari Spin D.TecS 7.0 8.7 4.0 8.1 $ 40.00 4
Tibhar Volcano 8.1 7.9 3.9 9.0 $ 23.95 8
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Xiom Max Leverage - - - - $ 44.00 0
Xiom Musa 7.4 8.6 2.8 8.3 $ 30.00 6
Xiom Omega 3 Asian 9.4 9.0 0.7 8.4 $ 50.00 10
Xiom Omega 3 Euro 8.8 9.0 3.5 9.3 $ 50.00 7
Xiom Omega IV 8.9 9.1 6.6 8.5 $ 0.00 7
Xiom Omega IV Asia 8.9 8.6 1.7 9.3 $ 44.99 30
Xiom Omega IV Elite 8.5 9.4 2.8 8.9 $ 50.00 20
Xiom Omega IV Europe 9.2 9.3 3.1 9.2 $ 46.00 22
Xiom Omega IV Pro 9.4 9.3 2.7 9.5 $ 50.00 61
Xiom Omega V Tour 9.5 9.5 3.5 9.5 $ 42.00 2
Xiom Provega - - - - $ 0.00 0
Xiom Sigma 1 Europe 9.4 9.5 1.9 9.6 $ 55.00 45
Xiom Sigma 1 Japan Special - - - - $ 0.00 0
Xiom Sigma 1 Pro 9.5 9.0 1.8 9.1 $ 45.00 26
Xiom Sigma II Europe 9.3 9.6 1.8 9.6 $ 44.00 13
Xiom Sigma II Pro 9.5 9.3 1.0 9.3 $ 66.00 7
Xiom Tau 8.8 9.5 5.0 8.3 $ 45.00 3
Xiom Vega Asia 9.0 8.6 2.6 9.2 $ 37.00 25
Xiom Vega China VH 9.1 9.5 5.0 9.1 $ 40.00 3
Xiom Vega China VM 8.3 9.2 4.0 6.9 $ 45.00 3
Xiom Vega Elite 8.6 8.4 1.0 8.4 $ 36.00 17
Xiom Vega Europe 9.0 9.2 2.5 9.4 $ 36.99 94
Xiom Vega Japan 8.7 7.9 0.6 8.8 $ 45.00 8
Xiom Vega Pro 9.3 9.3 2.7 9.4 $ 38.00 66
Xiom Vega Provega - - - - $ 0.00 0
Xiom Zeta Asian 8.2 8.2 3.2 8.2 $ 32.00 8
Xiom Zeta Euro 8.3 7.4 2.0 8.3 $ 32.00 8
Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Yasaka Anti Power (Anti-spin) 2.9 1.5 1.5 8.3 $ 32.95 9
Yasaka Mark V HPS 9.1 9.1 4.3 9.5 $ 48.00 26
Yasaka Mark V HPS Soft 8.8 9.0 3.5 9.0 $ 44.00 13
Yasaka Mark V M2 8.8 8.4 3.8 8.8 $ 32.00 11
Yasaka Mark V XS 8.6 8.6 3.1 8.9 $ 46.00 15
Yasaka New Era 8.4 8.3 6.2 8.9 $ 27.00 12
Yasaka Pryde 8.4 7.7 4.7 8.2 $ 52.00 12
Yasaka Pryde 30 8.3 7.6 1.0 8.1 $ 42.95 8
Yasaka Pryde 40 9.2 8.4 4.0 8.5 $ 45.00 11
Yasaka Rakza 7 9.0 9.2 3.4 9.5 $ 52.95 90
Yasaka Rakza 7 Soft 8.5 9.4 2.9 9.2 $ 53.00 46
Yasaka Rakza 9 9.5 9.3 2.7 9.2 $ 52.95 13
Yasaka V Stage 8.8 9.1 2.9 8.5 $ 43.00 11
Yasaka Xtend 9.3 8.9 0.5 9.6 $ 35.00 5
Yasaka Xtend HS 8.4 8.3 1.0 8.5 $ 40.00 11
Yasaka Xtend SG 7.2 8.0 4.0 8.3 $ 33.00 2
Yasaka Zap 36-38° 8.2 8.3 1.3 8.6 $ 10.00 3
Yasaka Zap 42-44° 6.0 9.0 2.0 8.0 $ 7.00 2
Yasaka Zap Balance - - - - $ 14.00 0
Yasaka Zap Biotech 36-38 7.3 7.6 3.0 6.9 $ 20.00 6
Yasaka Zap Ma Lin Forehand 6.8 8.2 5.0 8.3 $ 11.00 4
Yasaka Zap Speed 8.7 7.7 2.0 8.5 $ 14.00 3
Yasaka Zap Spin 8.0 8.0 3.5 7.7 $ 12.00 5

 

Sản phẩm Hãng Tốc độ Độ xoáy Kiểm soát Trọng lượng
Tenergy 05 FX Butterfly 89 92 77 42g
Tenergy 05 Butterfly 90 92 71 47g
Tenergy 64 Butterfly 92 89 70 45g
Tenergy 64 FX Butterfly 90 90 75 42g
Tenergy 25 FX Butterfly 89 85 71 44g
Bryce Butterfly 92 75 71 44g
Bryce FX Butterfly 89 76 73 42g
Bryce Speed Butterfly 95 74 69 42g
Bryce Speed FX Butterfly 92 77 77 40g
Omega 2 Xiom 87 83 78 42g
Omega 3 Xiom 92 71 69 44g
Omega 4 Pro Xiom 89 89 75 43g
Sigma Euro Xiom 92 88 69 45g
Sigma Pro Xiom 92 88 69 45g
PLASMA 470 Andro 89 85 75 43g
Hexer Andro 91 89 72 43g
Hexer Duro Andro 90 86 72 41g
Hexer HD Andro 93 88 68 47g
Hexer Plus Andro 90 91 73 45g
Hexer Power Sponge Andro 88 91 78 40g
Roxon 500 Andro 95 73 66 43g
Rakza 7 Yasaka 89 92 72 46g
Rakza 7 Soft Yasaka 87 92 78 41g
Anti Power Yasaka 40 5 87 37g
Mark V Yasaka 87 82 79 44g
Acuda S1 Donic 90 87 69 44g
Acuda S2 Donic 88 89 74 42g
Acuda S3 Donic 86 91 78 40g
Barracuda Donic 85 92 74 48g
Boost TC Stiga 88 79 77 38g
Boost TP Stiga 93 73 70 42g
Boost TS Stiga 87 81 79 40g
Boost TX Stiga 95 72 69 44g
Calibra LT Stiga 92 84 74 43g
Calibra LT Plus Stiga 93 81 72 45g
Calibra LT Sound Stiga 89 87 75 41g
Calibra LT Spin Stiga 87 90 76 39g
Coppa JO Gold Donic 89 80 76 42g
Desto F1 Donic 88 79 78 41g
Grip-S Euro Soft Tibhar 73 92 85 44g
Hurricane 3 DHS 67 95 84 49g
Hurricane 3 Neo Tuned DHS 70 93 82 49g
Hurricane New III National Team Version DHS 70 94 84 44g
Macro Era 425 Palio Germany 88 81 80 39g
Macro Era 475 Palio Germany 92 83 76 43g
Blit'z Palio Germany 88 92 72 46g
Super Power 2008 Dawei 82 87 82 43g
New 08 Dawei 85 85 78 44g
2008 XP Dawei 83 86 81 42g
Inspirit Dawei 88 72 67 48g
TG3 (Skyline 3) Blue Sponge DHS 68 94 84 46g