Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh mặt vợt Yasaka

 
0 Giá: Liên hệ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh mặt vợt Yasaka

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
Anti Power (Anti-spin) 4.4 2.6 1.6 9.3 15
Fusion 8.2 8.1 0.5 8.2 6
Mark V 8 8.2 2.8 8.9 158
Mark V 30° 7.2 7.9 1.9 8.8 9
Mark V AD 8 8.5 0 8.5 11
Mark V GPS 7.5 7.9 4.3 8.4 11
Mark V GPS Soft 8.4 8.5 4.4 9.3 8
Mark V HPS 9.2 9.2 4.4 9.5 47
Mark V HPS Soft 8.8 9 2.8 9 24
Mark V M2 8.7 8.4 3.3 8.8 16
Mark V XS 8.4 8.6 3.3 8.9 17
New Era 8.2 8.3 6 8.6 14
Original 6.1 5.4 2.5 7 4
Original Extra XHG 7.2 7.6 2 7.7 5
Pryde 8.5 7.9 3.5 8.2 20
Pryde 30 8.3 7.5 0.9 8 9
Pryde 40 9.2 8.5 4.1 8.6 12
Rakza 7 9.1 9.3 3.1 9.5 144
Rakza 7 Soft 8.5 9.3 2.7 9.3 84
Rakza 9 9.5 9.4 2.5 9.5 51
Rakza X 8.9 9 2.7 9.3 26
Rakza X Soft 8.3 8.4 1.3 8.7 12
Rising Dragon 8.9 9.5 6 9.3 50
Shining Dragon 8.9 9.2 6.7 9.1 15
V Stage 8.9 9.2 3 9.2 12
Valmo 9.9 9 3.5 9.7 3
Xtend 9 8.9 3.8 9.2 14
Xtend HS 9.3 9.2 2.3 9.3 29
Xtend SD 8.7 9.2 5 9 1
Xtend SG 7.2 8 4 8.3 2
Zap 36 - - - - 0
Zap 36-38° 8.6 8.8 1.6 9 5
Zap 42-44° 7 9.5 5 8 3
Zap Balance - - - - 0
Zap Biotech 36-38 8 8.1 2.3 8.5 10
Zap Biotech 40-42 7.8 7.9 2 8.9 2
Zap Ma Lin Forehand 6.8 8.2 5 8.3 4
Zap Speed 8.7 7.7 2 8.5 3
Zap Spin 7.8 8 3 7.9 7