Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Butterfly

 
0 Giá: Liên hệ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt Butterfly-So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Butterfly

Thông số mặt vợt bóng bàn Butterfly

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
Addoy 5.1 5.4 1.3 6.5 14
Bryce 9 7.6 2 7.8 30
Bryce FX 8.6 8.3 1.6 8.4 21
Bryce FX PowerSponge 9.2 8.9 2 9.1 1
Bryce Hard 9 8 2 8.5 2
Bryce High Speed 9.6 8.6 3.1 9.4 14
Bryce High Tune 9.1 8.8 1 9.1 4
Bryce PowerSponge 8 9 2 8 1
Bryce Speed 9.6 8.3 1.4 9 41
Bryce Speed FX 9.4 8.4 2.5 9.1 44
Catapult 9 8.7 2.3 8.4 9
Cermet 8.6 8.2 0.9 8.9 10
Ekrips 6.9 5.8 2 5.5 4
Ekrips Soft 7.9 7.3 1 7.7 4
Flextra 7 7.6 2.6 7.9 52
Gignics - - - - 0
Largestorm - - - - 0
Morim - - - - 0
Pan Asia 6.7 6.9 2.3 7.1 15
Roundell 8.8 8.6 2.5 8.8 28
Roundell Hard 8.9 9.2 1.3 9 3
Roundell Soft 8.8 8.7 2.5 8.9 14
Rozena 8.9 9.1 3 9.2 11
Sapphira 8.2 8.5 2.8 8.6 10
SOFT D13 8.2 8.3 4.6 8.3 5
Solcion 7.9 8.3 1.5 8.9 22
Spin Art 8.6 9.4 6.1 9.3 41
Sriver 8.1 8 2.6 8.6 83
Sriver EL 7.8 8 2.7 8.5 62
Sriver FX 8 8.2 2.8 8.6 66
Sriver FX PowerSponge - - - - 0
Sriver G2 8.4 8.2 2.5 8.7 19
Sriver G2 FX 7.9 8.2 1.9 8.4 27
Sriver G2 High Tune 8.5 8 5 8.5 2
Sriver G3 8.4 8.2 3 8.4 38
Sriver G3 FX 8.5 8.4 2.8 8.9 49
Sriver High Tune 8.3 8.3 4 8.7 7
Sriver L 8.2 8.2 2.9 8.6 24
Sriver PowerSponge 8 8.5 - 7 1
Sriver S 7 7.3 3 8.3 3
Stayer - - - - 0
Super Anti (Anti-spin) 4.5 2.5 0 8.3 17
Super Anti Special (Anti-spin) 6 5.3 1.7 9.3 4
Tackifire - - - - 0
Tackifire C 6.8 8.8 7.3 7.5 15
Tackifire C Soft 7.4 9.1 7.1 9 14
Tackifire Drive 7.8 8.8 5.4 8.2 12
Tackifire Special 7.8 9 2 8 2
Tackifire Special-Soft 7.9 9.1 3.4 8.9 20
Tackiness Chop 5.5 9.1 5.8 8.5 29
Tackiness Chop 2 6.7 8.9 4.9 8.9 20
Tackiness Drive 7 8.5 5.5 8.6 39
Tempest 8 7.8 2 8.3 2
Tenergy 05 9.3 9.5 2.3 9.4 266
Tenergy 05 FX 9.1 9.3 3 9.4 116
Tenergy 25 9.2 9.1 2.3 9.3 67
Tenergy 25 FX 9.1 9.2 3.3 9.4 27
Tenergy 64 9.3 8.8 2.7 9.3 149
Tenergy 64 FX 9 8.9 1.6 9 38
Tenergy 80 9.4 9.4 2.3 9.4 96
Tenergy 80-FX 8.9 9 2.1 8.8 20
Wakaba 5.4 5.7 1.2 5.8 7
Wakaba D-13 6.5 6.6 1.3 7.3 3
Yuki 6.6 6.9 6.8 7.1 13