Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh mặt vợt Xiom

 
0 Giá: Liên hệ

thông số mặt vợt bóng bàn xiom

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh mặt vợt Xiom

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
Max Leverage - - - - 0
Musa 7.3 8.4 2.5 8.4 13
Musa 1 - - - - 0
Musa II 8.5 8.7 1.5 8.7 5
Musa III 7.5 8.3 2 8.5 2
Omega 1 Asian 8.5 8.3 4 8.4 3
Omega 1 Euro 8 8 5 7 1
Omega 2 Asian 9.3 8.5 2.3 9 19
Omega 2 Euro 9.5 8.5 2 8.5 3
Omega 3 Asian 9.4 9 0.7 9.4 9
Omega 3 Euro 9 8.9 2.9 9.2 9
Omega IV 8.9 9.1 6.6 8.5 7
Omega IV Asia 9.2 9 2.1 9.6 43
Omega IV Elite 8.2 9.2 2.4 8.8 31
Omega IV Europe 9.1 9.3 2.6 9.4 36
Omega IV Pro 9.4 9.3 2.5 9.4 76
Omega V Asia 9.3 9.5 2.3 9.6 36
Omega V Europe 9.2 9.4 2.2 9.4 36
Omega V Pro 9 9.2 3 9.3 25
Omega V Tour 9.1 9.3 1.5 9.3 38
Sigma 1 Europe 9.3 9.3 1.9 9.4 55
Sigma 1 Japan Special - - - - 0
Sigma 1 Pro 9.5 9.1 1.8 9.2 27
Sigma II Europe 9.2 9.4 2 9.4 28
Sigma II Pro 9.5 9.4 2.7 9.5 24
Tau 8.8 9.5 5.8 8.3 4
True Innovation Asian 8.5 8.5 6 8.8 2
True Innovation Euro - - - - 0
Vega Asia 9 8.7 3 9.1 35
Vega Asia DF 9 9 1.7 9.2 3
Vega China VH 9.1 9.5 5 9.1 3
Vega China VM 8.7 9.4 4.6 8.2 8
Vega Elite 8.4 8.2 0.8 8.6 28
Vega Euro DF 8.5 8.9 1 8.6 4
Vega Europe 8.9 9.1 2.3 9.3 151
Vega Intro 8.2 8.7 2 8.5 2
Vega Japan 9.1 8.9 2 8.9 29
Vega Pro 9.2 9.3 2.5 9.4 111
Yanus DF 7.8 8.4 1 8.1 13
Zeta Asian 8.2 8.2 3 8.3 9
Zeta Euro 8.3 7.4 2 8.3 8