Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bảng thông số

 
0 Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-Bảng thông số

Tên mặt vợt Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Palio AK47 1.0 1.0 - 4.0 $ 16.00 1
Palio AK47 Biotech 6.5 9.3 6.5 9.0 $ 14.00 2
Palio Amigo 7.0 6.5 1.0 8.3 $ 10.00 2
Palio Amigo Loop - - - - $ 16.00 0
Palio Blitz 9.1 8.9 2.1 9.0 $ 33.50 20
Palio CJ8000 2-Side Loop 6.8 7.7 4.0 7.2 $ 16.00 5
Palio CJ8000 2-Side Loop TensionTech - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 38-41° 8.1 8.5 7.0 8.3 $ 22.00 5
Palio CJ8000 Allround 7.6 7.8 9.3 6.7 $ 16.00 4
Palio CJ8000 Biotech 36-38° 7.6 8.9 4.9 9.1 $ 10.00 12
Palio CJ8000 Biotech 36-38° Japanese Sponge 7.6 9.1 2.2 9.0 $ 11.00 9
Palio CJ8000 Biotech 39-41° 7.2 8.7 2.5 8.9 $ 8.50 16
Palio CJ8000 Biotech 40-42° 8.5 9.2 2.1 8.9 $ 9.90 7
Palio CJ8000 Biotech 42-44° 8.0 9.7 5.0 9.0 $ 8.50 2
Palio CJ8000 Biotech 42-44° Japanese Sponge 7.6 9.1 2.0 9.4 $ 11.50 11
Palio CJ8000 Extreme Balance 7.0 6.0 5.0 5.5 $ 16.00 1
Palio CJ8000 Extreme Speed - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 Extreme Spin 8.5 9.2 8.7 8.9 $ 16.00 5
Palio CJ8000 Light and Fast 8.3 8.8 5.0 - $ 7.00 3
Palio CJ8000 Near Table Attack and Loop - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 Short Court Attack and Loop - - - - $ 16.00 0
Palio CJ8000 Speed 9.2 7.7 - 8.2 $ 16.00 2
Palio CJ8000 Strength 7.3 6.9 - 7.0 $ 16.00 1
Palio Conqueror 7.0 7.0 5.0 8.0 $ 25.00 2
Palio Drunken Dragon 8.3 7.6 6.0 8.7 $ 14.00 4
Palio Emperor Dragon 7.8 8.9 6.5 8.9 $ 9.00 7
Palio Emperor Dragon Biotech 8.2 9.1 6.5 8.6 $ 18.00 2
Palio Hadou 2046 8.8 7.9 - 8.2 $ 16.00 2
Palio Hadou 2049 9.4 7.5 - 8.6 $ 16.00 2
Palio Hadou Biotech 8.9 9.4 7.0 8.7 $ 12.00 12
Palio Hadou GP 7.6 8.0 5.0 7.5 $ 16.00 2
Palio Hadou Japan Sponge 42-44 9.3 9.5 - - $ 12.00 1
Palio Hadou TensionTech - - - - $ 16.00 0
Palio Hadou Whirlwind 8.0 9.0 10.0 9.0 $ 16.00 1
Palio Hidden Dragon 8.0 9.1 3.0 9.0 $ 14.00 8
Palio Hidden Dragon Biotech 8.7 9.2 0.7 9.2 $ 12.00 8
Palio Hidden Dragon Biotech Upgrade 8.3 9.0 0.0 8.6 $ 12.00 5
Palio HK1997 Biotech 8.4 8.8 2.2 8.8 $ 27.00 16
Palio HK1997 Speed 9.2 8.3 - 8.6 $ 14.00 1
Palio HK1997 Spin 8.3 9.5 - 8.6 $ 16.00 2
Palio Macro 7.3 7.5 1.0 8.5 $ 30.00 2
Palio Macro Era 9.4 8.7 1.9 9.4 $ 32.00 32
Palio Macro Pro 8.4 8.3 2.8 8.3 $ 40.00 7
Palio Maximo 8.3 9.3 2.0 8.5 $ 40.00 2
Palio Thors 8.6 9.2 6.6 9.0 $ 30.00 37
Palio Wildish Dragon 8.9 9.0 6.5 6.9 $ 14.00 7