Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Clipper CR còn rất mới 89%_đã bán

 
0 Giá: 1.000.000 đ

Vợt còn rất mới. Có thể nói là rất mới như cây mới. Vợt được người khác gởi bán. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Clipper CR còn rất mới 89%_đã bán