Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Moonbeam

 
0 Giá: 3.500.000 đ

Butterfly Moonbeam- đã bán

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn cũ-Butterfly Moonbeam

Butterfly Moonbeam FL, vợt cũ còn 95%, vợt còn rất mới. Tem đồng, đây là vợt bóng bàn không còn sản xuất nữa