/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh mặt vợt bóng bàn

 
0 Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh mặt vợt bóng bàn

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Giant Dragon 8088 8.5 8.5 5.0 8.8 $ 23.30 2
Giant Dragon Allround 7.3 8.6 5.0 9.1 $ 17.99 2
Giant Dragon Giant Dragon SUPERSPIN G4 H45 - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon Guard 4.0 2.0 0.0 - $ 20.00 1
Giant Dragon Guard Special 5.5 4.0 - - $ 19.99 1
Giant Dragon Guard Super Anti - - - - $ 30.00 0
Giant Dragon Karate Hard 9.3 8.5 1.0 8.8 $ 18.00 2
Giant Dragon Karate Soft 8.5 8.6 4.4 8.7 $ 18.00 7
Giant Dragon Karate Soft Purple Sponge (National) 10.0 9.3 5.0 9.5 $ 5.00 2
Giant Dragon Maxspin 8.0 8.0 - 8.0 $ 25.00 1
Giant Dragon Submarine 6.4 8.2 5.9 8.4 $ 15.99 12
Giant Dragon Superspin 8.8 9.5 2.0 9.5 $ 27.00 1
Giant Dragon Superspin G2 8.0 5.0 - - $ 0.00 1
Giant Dragon SUPERSPIN G3 (H45 Tuned) - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon SuperSpin G3 Hard 9.1 8.9 3.5 8.6 $ 28.00 4
Giant Dragon Superspin G3 Platinum - - 8.0 - $ 17.99 1
Giant Dragon Superspin G3 S2 8.0 9.5 8.0 8.5 $ 17.99 2
Giant Dragon SUPERSPIN G3 SILVER 8.3 9.0 5.0 8.2 $ 18.00 1
Giant Dragon SuperSpin G3 Soft 8.6 9.3 7.4 8.9 $ 24.99 8
Giant Dragon SUPERSPIN G4 (H45) - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon SUPERSPIN G4 (M36) - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon SUPERSPIN G4 (S30) 8.4 8.5 2.0 8.3 $ 0.00 1
Giant Dragon SUPERSPIN G4 H48 - - - - $ 20.00 0
Giant Dragon Superspin G4 M38 - - - - $ 20.00 0
Giant Dragon SUPERSPIN G4 S32 8.7 8.2 0.0 8.5 $ 20.00 1
Giant Dragon Superveloce V12 FX 8.8 9.3 2.0 9.3 $ 24.59 1
Giant Dragon TaiChi Hard 8.5 8.5 5.0 8.8 $ 18.00 2
Giant Dragon TaiChi Soft 7.6 8.6 5.0 8.5 $ 18.00 3
Giant Dragon TopENERGY Hard 9.5 10.0 10.0 9.0 $ 24.99 2
Giant Dragon TopENERGY Soft 7.8 9.4 4.8 8.4 $ 25.00 13
Giant Dragon TopEnergy V2 7.5 8.0 5.0 8.0 $ 15.00 1