Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

 
0 Giá: Liên hệ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt donic-So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

Thông số mặt vợt bóng bàn donic

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
66GS - - - - 0
Acuda Blue P1 9.5 9.2 2.7 9.5 16
Acuda Blue P1 Turbo 9.4 9.6 3 9.6 7
Acuda Blue P2 9.1 9.4 2.9 9.5 39
Acuda Blue P3 7.7 8.2 3.2 8.4 5
Acuda S1 9.3 9.2 2 9.2 48
Acuda S1 Turbo 9.6 9.1 3.4 9.3 42
Acuda S2 8.8 9.1 2.7 9.2 99
Acuda S3 8.3 9 1.7 9 66
Akkadi Java 9 9.5 8 9.6 1
Akkadi Taichi 6.8 8.9 4.9 8.3 14
Akkadi Taichi (Red) 7.4 9.1 5 9.2 5
Alligator Anti 4 3 0 9.8 1
Anti A40 (Anti-spin) 6 3.3 0 7 2
Anti Classic 3.5 2.5 2 9.3 2
Anti-40 4.1 3 0 10 1
Baracuda 8.8 9.5 2.4 9.4 160
Baracuda Big Slam 8.2 9.2 2.1 8.9 28
Bluefire 10 9 10 10 1
Bluefire Big Slam 7.8 8.1 2.5 7.8 5
Bluefire JP 01 8.8 9.1 2.9 9 21
Bluefire JP 01 Turbo 9.3 9.4 3.9 9.5 17
Bluefire JP 02 9 9.2 1.6 9.4 13
Bluefire JP 03 8.7 9.2 2 9.5 45
Bluefire M1 9.4 9.3 2.9 9.4 67
Bluefire M1 Turbo 9.4 9.5 2.7 9.5 21
Bluefire M2 8.7 9 2 9 41
Bluefire M3 8.4 9.1 1.9 9 39
Blues 6.5 6.5 0 9 2
Bluestorm Z1 9.6 9.6 1.8 9.6 8
Bluestorm Z2 9.5 8.5 1.3 7.9 6
Bluestorm Z3 9.1 9.5 8 9.4 1
Coppa 8.3 8.8 4.2 8.8 15
Coppa JO 8.7 9 3.2 9.2 5
Coppa JO Gold 9.2 8.7 3.1 8.9 24
Coppa JO Platin 9.3 8.8 1.8 8.8 33
Coppa JO Platin Soft 8.8 8.1 1.8 8.2 16
Coppa JO Silver 8.6 8.8 2.5 8.8 28
Coppa Speed 9.3 8.9 2.3 9.1 13
Coppa Tagora 8.3 8.8 2.3 8.7 10
Coppa Tenero 7.6 8.9 3.9 8.5 8
Coppa X1 Gold 9 8.6 2.2 9.1 15
Coppa X1 Turbo Platin 9.5 9.2 2 9.4 47
Coppa X2 Platin Soft 8.7 9.2 2.3 9.3 23
Coppa X3 Silver 8.4 9.2 2.1 9.2 18
Desto F1 9.4 8.5 1.5 8.8 18
Desto F1 HS 9.4 8 2.5 8.2 5
Desto F1 Plus 9.3 9.5 1 9.7 3
Desto F2 8.7 8.7 2 9.1 10
Desto F3 7.2 8.4 1.5 8.4 16
Desto F3 Big Slam 7.8 8.5 0.7 8.9 31
Desto F4 9 8.6 0 9 1
Energy 3000 9.1 9.5 5 9.1 1
Gallardo Power Sound 10 10 10 10 2
Gallardo Sound 7.8 9.3 5 8.4 4
Gallardo Speed 8 8.3 2.8 8.3 4
J.O. Waldner 8.2 8.8 3.1 9.4 11
JO Waldner Legend 7.2 8.5 2 - 1
Liga 6.1 6.5 4.3 7.9 15
Liga Plus - - - - 0
Quattro 6.8 6.8 0.7 7 3
Quattro A'Conda Medium 6.5 6.5 0 8 3
Quattro A'Conda Soft 6.7 8.8 2.9 9.3 12
Quattro Formula 7.9 8.2 1.8 8.3 13
Slice 40 6 8.8 1.7 8.8 12
Slice 40 CD 7.8 6.7 0 - 1
Solo 7 7.5 2 7.9 1
Sonex JP 8.5 8.8 3 9.1 4
Sonex JP Gold 9.1 8.7 2.5 8.9 28
Sonex JP Soft 8.2 8.1 0.7 7.8 3
Supersonic S40 6.8 7 5 9 3
Traction II 8.5 9.3 5 9.2 1
Traction MS Pro 9.3 9.3 2.4 9.3 10
Traction MS Soft 8.9 9 5 8.9 8
Twingo 6.6 7.5 3.4 8.1 9
Vario 7.6 7.3 2.2 8.5 9
Vario Big Slam 7.8 8.5 0 8.9 17
Vario Cooper S 8.6 8.8 5.7 8.7 3
Vario Mach 1 9 8 2 7 1
Vario Soft 7.6 7.7 1.1 7.8 7
Vario Soft ST 10 10 - - 1
Vario Sound 9 8 2 8 1
Vario ST (Tuned) 7.9 8.8 0 7.6 1