/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt donic-So sánh thông số mặt vợt bóng bàn donic

So sánh thông số các mặt vợt bóng bàn Donic

Tên sản phẩm
Tốc độ
Độ xoáy
Độ bám
Độ lưu bóng Đánh giá

Thông số hãng

Tốc độ

Kiểm soát

Độ xoáy

Acuda Blue P1 9.3 9.2 2.6 9.3 26
Acuda Blue P1 Turbo 9.4 9.3 2.4 9 18
Acuda Blue P2 9 9.4 2.8 9.4 57
Acuda Blue P3 8.2 8.5 2.2 8.4 10
Acuda S1 9.2 9.1 1.9 9.1 58 10+ 6- 10++
Acuda S1 Turbo 9.4 9.1 3.2 9.3 50 10++ 6 10++
Acuda S2 8.8 9 2.6 9.1 111 9+ 7- 10++
Acuda S3 8.4 9.1 1.8 9 73 9- 7+ 10++
Akkadi Java 9 9.5 8 9.6 1
Akkadi Taichi 6.8 8.8 5.4 8.3 17
Akkadi Taichi (Red) 7.4 9.1 5 9.2 5
Alligator Anti 4 3 0 9.8 1
Anti A40 (Anti-spin) 6 3.3 0 7 2
Anti Classic 3.7 2.3 1 9.5 3
Anti-40 4.1 3 0 10 1
Baracuda 8.7 9.5 2.3 9.3 218 6 10- 10++
Baracuda Big Slam 8.2 9.2 2 8.9 33 7 9- 10++
Bluefire 10 9 10 10 1
Bluefire Big Slam 8.2 8.4 2 7.9 7
Bluefire JP 01 8.8 9 2.7 9 28
Bluefire JP 01 Turbo 9.3 9.4 3.8 9.2 25
Bluefire JP 02 8.9 8.8 1.9 9.1 23
Bluefire JP 03 8.6 9.1 2 9.3 51
Bluefire M1 9.3 9.3 2.7 9.3 87 10++ 6 10++
Bluefire M1 Turbo 9.5 9.4 2.6 9.5 32 10++ 6 10+++
Bluefire M2 8.7 9.1 1.9 8.9 63 9++ 7 10++
Bluefire M3 8.4 9.1 1.9 9 50 9 7++ 10++
BlueGrip C1 9.1 9.3 6.9 9 9 11 5 11++
BlueGrip C2 9.2 9.4 5.6 9.4 33 10+ 6- 11++
BlueGrip R1 8.5 9.5 5.5 8.8 8
Bluegrip S1 8.4 9.1 4.6 9 7 10 6 11
BlueGrip S2 8.2 9.3 4.4 9.4 11 9+ 7 11
BlueGrip V1 8.9 9.4 7.6 9.1 14
Blues 6.5 6.5 0 9 2
BlueStar A1 9.3 9.3 3.3 9 11 11++ 5+ 11++
BlueStar A2 9.3 9.6 7 9.6 3 11 6 11++
BlueStar A3 9.1 9.6 2 9.7 3 10+ 7- 11++
Bluestorm Big Slam 7.8 7.4 2.3 7.7 3 9 8+ 10+++
Bluestorm Pro 9.1 9.7 3 9.7 5 11+ 5+ 11
Bluestorm Pro AM 9.1 9.4 1.5 9.5 14 11- 6 11
Bluestorm Z1 9.3 9.4 2.1 9.3 27 10+++ 6+ 10+++
Bluestorm Z1 Turbo 9.4 9.1 2.1 9.2 35 11 6- 10+++
Bluestorm Z2 9.2 9 1.8 8.9 27 10+ 7 10+++
Bluestorm Z3 8.5 8.5 2.6 8.2 17 9+ 8 10+++
Coppa 8.4 8.8 3.8 9 16
Coppa JO 8.6 8.9 3 9 6
Coppa JO Gold 9.1 8.6 2.7 8.9 30
Coppa JO Platin 9.3 8.8 2 8.7 35
Coppa JO Platin Soft 8.8 8.1 1.8 8.2 16
Coppa JO Silver 8.6 8.8 2.5 8.8 29
Coppa Speed 9.3 9 2.5 9.1 15
Coppa Tagora 8.3 8.8 2.3 8.7 10
Coppa Tenero 7.6 8.8 4 8.5 9
Coppa X1 Gold 9.1 8.8 1.9 9.1 24
Coppa X1 Turbo Platin 9.5 9.2 2 9.3 53
Coppa X2 Platin Soft 8.7 9 2.2 9.1 25
Coppa X3 Silver 8.4 9.2 1.9 9.1 19
Desto F1 9.4 8.5 1.9 8.9 21 5+ 10 10+
Desto F1 HS 9.4 8 2.5 8.2 5 5 10+ 10
Desto F1 Plus 9.1 9.2 1 9.3 5 6+ 10 10++
Desto F2 8.7 8.7 2 8.9 11 6 9+ 10+
Desto F3 7.3 8.4 1.6 8.5 18 7 8+ 10+
Desto F3 Big Slam 7.7 8.4 0.7 8.9 34
Desto F4 9 8.8 0 8.1 4
Energy 3000 9.1 9.5 5 9.1 1
Gallardo Power Sound 10 10 10 10 2
Gallardo Sound 7.8 9.3 5 8.4 5
Gallardo Speed 8 8.3 2.8 8.3 4
J.O. Waldner 8.2 8.8 3.1 9.4 11
JO Waldner Legend 7.2 8.5 2 - 1
Liga 6.2 6.5 3.9 7.7 20
Liga Plus 8 7 2 9 1
QRC-Rubber 7000 Liga 5 4 5 7 1
Quattro 7.1 7.1 1 7.3 4
Quattro A'Conda Medium 6.4 6.5 0.7 7.6 4
Quattro A'Conda Soft 6.7 8.7 2.4 9.2 14
Quattro Formula 7.9 8.2 1.8 8.3 13
Slice 40 6 8.5 1.6 8.5 13
Slice 40 CD 5.9 7.6 5.3 6.3 3
Slice 40 CS 6.6 8.7 4 9 3
Solo 7 7.5 2 7.9 1
Sonex JP 8.5 8.8 3 9.1 4
Sonex JP Gold 9 8.6 2.3 8.8 38
Sonex JP Soft 8.2 8.1 0.7 7.8 3
Supersonic S40 6.8 7 5 9 3
Traction II 8.5 9.3 5 9.2 1
Traction MS Pro 9.3 9.3 2.4 9.3 10
Traction MS Soft 8.9 9 5 8.9 8
Twingo 6.6 7.6 3.4 8.1 9
Twingo Plus - - - - 0
Vario 7.7 7.3 2 8.3 12
Vario Big Slam 7.6 8.4 0 8.8 18
Vario Cooper S 8.6 8.8 5.7 8.7 3
Vario Mach 1 9 8 2 7 1
Vario Soft 7.6 7.7 1.1 7.8 7
Vario Soft ST 10 10 - - 1
Vario Sound 9 8 2 8 1
Vario ST (Tuned) 7.9 8.8 0 7.6 1