Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh chỉ số mặt vợt tàu

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh chỉ số mặt vợt tàu

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh chỉ số mặt vợt tàu

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
6512 8.5 9 6 5 3
Dipper 8 7.5 1.8 7.4 7
Dipper 2 7.8 8.4 3.5 8 4
Dipper 3 7 6.9 0 7 2
G555 6.9 8.5 7.6 8.2 16
G666 7.7 9.1 7.7 8.8 29
G777 6.6 8.2 7.4 7.7 9
G888 8.1 9 8.3 8.6 33
Gold Arc 10 10 6 9.5 2
Gold Arc 3 8.6 9 5.3 9.3 8
Gold Arc 5 9.2 9.4 2 10 1
Gold Arc 8 9.4 9.6 2.4 9.6 23
Hurricane 2 (H2) 8.5 9.3 8.6 8.8 70
Hurricane 2 (No. 19 Sponge) 8.7 9 6.9 8.8 10
Hurricane 2 National (Signature) 10 10 5.7 9.3 4
Hurricane 3 (H3) 8.2 9 8.1 8.5 102
Hurricane 3 (H3) Pro (Tuned) 8.7 9.3 7.6 8.9 10
Hurricane 3 (National) 8.1 9.4 7.9 8.7 18
Hurricane 3 (No. 19 Sponge) 7.7 9.2 8.1 8.6 20
Hurricane 3 (Provincial) 8.4 9.3 8.3 9.1 35
Hurricane 3 National (Blue Sponge) 9.2 9.6 8.3 9.5 22
Hurricane 3 National (Orange Sponge) 8.5 9.3 7.5 9 22
Hurricane 3 Provincial (No. 22 Blue Sponge) 9.2 9.5 7.6 9.5 19
Hurricane 3-50 8.1 8.9 8.6 8.7 16
Hurricane 3-50 Soft 8.2 9.1 8 9 7
Hurricane 8 8.6 9.3 8.1 9.2 38
Hurricane 8 Hard 8.3 9.5 7.6 8.5 5
Ma Long 8.3 10 10 9.9 3
Magician 9.2 10 10 9.2 3
Memo 8.4 9.3 7 8.9 19
Memo 2 8.1 8.8 2.9 9 7
Memo 3 7.9 7.9 4.4 8.2 13
NEO Hurricane 2 8.4 9.3 8.3 8.6 37
NEO Hurricane 3 8.5 9.3 7.9 8.9 195
NEO Hurricane 3 National (Blue Sponge) 9.6 9.3 7.5 9.4 25
NEO Hurricane 3 Provincial (Blue Sponge) 9.4 9.6 9 9.8 4
NEO Hurricane 3 Provincial (Orange Sponge) 8.6 9.4 7.7 9.3 34
NEO Skyline 2 TG2 8.6 9.4 8 9.2 88
NEO Skyline 3 TG3 8.5 9 7.4 9 73
PF4 6.7 8.3 6 8.2 19
PF4 40+ 7 8 8 7.5 1
PF4 New 7 8 8 6 1
PF4-1 7.3 7.7 6 7.9 6
Skyline 3-60 Mid Hard 8.6 9 6.3 9.3 18
Skyline 3-60 Soft 8.3 8.5 7 8.7 6
Skyline TG2 7.5 8.6 7.1 7.9 21
Skyline TG2 (No. 19 Sponge) 7.9 8.4 7.2 8.2 11
Skyline TG3 8.5 8.8 8.3 8.7 40
Skyline TG3 (No. 21 Blue Sponge) 8.8 9.4 6.9 9 14
Tin Arc 8.3 8.5 2.6 8.8 20
Tin Arc 3 8.7 8.9 4.1 8.8 47
Tin Arc 3 Soft 9.5 10 2 10 1
Tin Arc 5 8.9 9.1 5.4 9.3 12
Tin Arc 5 Soft 8.8 9.2 2 9.1 1
TNT 7.6 7.3 3 7.9 9