/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

C7 gai bán phản xoáy

 
0 Giá: 350.000 đ

Gai bán phản xoáy, gai dọc nên có thể công thủ đều được. Có 2 loại, có lót và không có lót

Type Long Pips
Speed 11.0 / 12
Spin 9.0 / 12
Control 9.0 / 12
Deception / 12

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt tàu DHS-C7 gai bán phản xoáy

C7 không lót giá 300.000

C7 có lót giá 350. 000