/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Chỉ số vợt

 
0 Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số cốt vợt-Chỉ số vợt

Blade Name Speed Control Material Overall Price No. of Ratings
Dawei Carbon King - - Composite - $ 38.00 0
Dawei DC 20 - - Composite - $ 38.00 0
Dawei Energy - - Wood - $ 38.00 0
Dawei Genote Bio X50 - - Composite - $ 35.00 0
Dawei Genote Quattro A+ - - Wood - $ 28.00 0
Dawei Genote Quattro C (EC) - - Wood - $ 38.00 0
Dawei Genote Quattro F (EF) 8.4 9.0 Composite 9.0 $ 25.00 3
Dawei Genote Quattro O (EO) 8.0 9.0 Wood 8.2 $ 32.00 1
Dawei Genote Quattro S (ES) 8.4 7.7 Wood 9.0 $ 32.00 3
Dawei Genote Quattro X (EX) 9.1 7.8 Wood 7.8 $ 31.00 2
Dawei GTO 8.2 8.6 Composite 8.6 $ 38.00 3
Dawei GTS 7.3 7.4 Composite 9.3 $ 32.00 4
Dawei Kama 8.4 8.5 Wood 8.5 $ 11.00 3
Dawei Matrix 8.1 8.3 Wood 8.1 $ 18.00 7
Dawei Maxim 9.1 7.6 Composite 7.0 $ 35.00 1
Dawei MHN 1-Ply Hinoki 8.4 8.2 Wood 8.4 $ 40.00 2
Dawei MPC - - Composite - $ 40.00 0
Dawei MPI - - Wood - $ 35.00 0
Dawei MPV 8.0 6.0 Composite 8.0 $ 47.00 1
Dawei Navigator WRC 8.8 8.6 Wood 9.0 $ 33.00 1
Dawei Quattro Allround Hinoki - - Wood - $ 22.00 0
Dawei Quattro Allround Limba - - Wood - $ 22.00 0
Dawei R1 - - - - $ 15.00 0
Dawei R2 7.9 9.0 - 9.3 $ 14.00 5
Dawei R3 8.3 10.0 - 10.0 $ 15.00 1
Dawei R4 - - - - $ 15.00 0
Dawei R5 - - - - $ 15.00 2
Dawei S.Matz - - Wood - $ 40.00 0
Dawei Saviga+ 8.5 9.5 Composite - $ 22.00 1
Dawei Smart - - Wood - $ 38.00 0
Dawei Swift - - Wood - $ 36.00 0
Dawei VTS - - Composite - $ 50.00 0
Dawei Wavestone 10.0 6.0 Composite 8.9 $ 32.00 1
Dawei Wavestone WRB 9.1 7.4 Wood 9.1 $ 43.00 6
Dawei Whizz 7.0 8.0 Wood 8.0 $ 36.00 1