/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt

 
0 Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh thông số mặt vợt

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Cornilleau Pilot Advance 9.3 8.8 0.5 8.1 $ 47.00 5
Cornilleau Pilot Control 7.4 7.2 4.0 8.1 $ 41.00 5
Cornilleau Pilot Power 8.0 7.2 1.3 7.9 $ 48.00 5
Cornilleau Pilot Style 8.3 9.0 0.0 8.6 $ 44.00 4
Cornilleau Target Force 45-42.5 - - - - $ 0.00 0
Cornilleau Target Sound 37.5 - - - - $ 0.00 0
Cornilleau Target Ultim 50-47.5 - - - - $ 0.00 0