/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Thông số mặt adidas

 
0 Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-Thông số mặt adidas

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Adidas Blaze Speed - - - - $ 54.00 0
Adidas Blaze Spin - - - - $ 54.00 0
Adidas P3 8.7 8.4 1.5 8.4 $ 70.00 16
Adidas P5 8.7 9.1 2.9 8.9 $ 70.00 21
Adidas P7 8.8 9.5 2.0 9.5 $ 60.00 28
Adidas R4 Response 7.5 7.3 1.0 6.5 $ 60.00 2
Adidas R6 Response 9.0 8.7 1.6 9.2 $ 60.00 5
Adidas SynTec 8.0 8.0 1.0 8.2 $ 59.00 2
Adidas SynTec Fast 9.0 8.7 1.3 9.0 $ 54.00 5
Adidas SynTec SF - - - - $ 59.00 0
Adidas TenZone 9.0 9.2 2.0 8.6 $ 79.00 9
Adidas TenZone SF 8.6 8.7 0.5 8.3 $ 79.00 12
Adidas Tenzone Ultra - - - - $ 60.00 0