Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh vợt bóng bàn

 
0 Giá: Liên hệ

 So sánh vợt bóng bàn

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số kỹ thuật vợt-So sánh vợt bóng bàn

Blade Name Speed Control Material Overall Price No. of Ratings
Adidas Avenger 5 - - Wood - $ 0.00 0
Adidas Avenger 7 - - Wood - $ 0.00 0
Adidas Avenger Carbon 9.0 8.6 Composite 8.6 $ 0.00 1
Adidas C100 OFF 7.6 8.5 Wood 8.5 $ 59.95 7
Adidas C300 OFF 7.8 7.8 Wood 8.4 $ 100.00 5
Adidas C500 OFF+ 9.2 8.8 Wood 8.8 $ 129.00 13
Adidas Challenge Force - - Wood - $ 0.00 0
Adidas Challenge Light - - Wood - $ 0.00 0
Adidas Challenge Speed 9.2 8.9 Wood 9.4 $ 55.00 9
Adidas FiberTec Classic 8.3 9.4 Composite 9.7 $ 0.00 3
Adidas FiberTec Extreme 9.8 8.8 Composite 9.4 $ 159.00 3
Adidas FiberTec Power 9.6 9.2 Wood 9.4 $ 159.00 4
Adidas Hypertouch 9.4 8.8 Composite 9.2 $ 150.00 3
Adidas Radix Ultimate - - Composite - $ 100.00 0
Adidas Synchro Unity 7.0 10.0 Wood 9.3 $ 35.00 1
Adidas V1.1 ALL 8.7 8.8 Wood 9.5 $ 130.00 2
Adidas V1.3 OFF- 9.0 8.9 Wood 9.4 $ 110.00 3
Adidas V1.5 OFF- 8.0 7.0 Wood 7.0 $ 110.00 2