Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Nittaku Meister Basaltec Outer 99%_Đã bán

 
Giá: 3.400.000 đ

 Được xem là vợt mới nhất của dòng Nittaku. Giá mới là 5,200,000. Vợt còn rất mới 99%

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Nittaku Meister Basaltec Outer 99%_Đã bán

 

 Bán bàn bóng bàn