Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Andro HiLoom 99.9%

 
Giá: 1.600.000 đ

Vợt bóng bàn Andro secondhand 99.9%. Vợt mới là 2.400.000 hiện nay còn 1.600.000 rẽ hơn được 800.000. Vợt còn rất mới. Đây là cơ hội muốn thử 2 cây nổi tiếng HiLoom và ProLoom. Cả hai cây đều bằng gỗ. Vợt có cán FL đuôi cá. Đã bán

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Andro HiLoom 99.9%

 

 Bán bàn bóng bàn