Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh mặt vợt bóng bàn

 
Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm So sánh mặt vợt bóng bàn

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Giant Dragon 8088 8.5 8.5 5.0 8.8 $ 23.30 2
Giant Dragon Allround 7.3 8.6 5.0 9.1 $ 17.99 2
Giant Dragon Giant Dragon SUPERSPIN G4 H45 - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon Guard 4.0 2.0 0.0 - $ 20.00 1
Giant Dragon Guard Special 5.5 4.0 - - $ 19.99 1
Giant Dragon Guard Super Anti - - - - $ 30.00 0
Giant Dragon Karate Hard 9.3 8.5 1.0 8.8 $ 18.00 2
Giant Dragon Karate Soft 8.5 8.6 4.4 8.7 $ 18.00 7
Giant Dragon Karate Soft Purple Sponge (National) 10.0 9.3 5.0 9.5 $ 5.00 2
Giant Dragon Maxspin 8.0 8.0 - 8.0 $ 25.00 1
Giant Dragon Submarine 6.4 8.2 5.9 8.4 $ 15.99 12
Giant Dragon Superspin 8.8 9.5 2.0 9.5 $ 27.00 1
Giant Dragon Superspin G2 8.0 5.0 - - $ 0.00 1
Giant Dragon SUPERSPIN G3 (H45 Tuned) - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon SuperSpin G3 Hard 9.1 8.9 3.5 8.6 $ 28.00 4
Giant Dragon Superspin G3 Platinum - - 8.0 - $ 17.99 1
Giant Dragon Superspin G3 S2 8.0 9.5 8.0 8.5 $ 17.99 2
Giant Dragon SUPERSPIN G3 SILVER 8.3 9.0 5.0 8.2 $ 18.00 1
Giant Dragon SuperSpin G3 Soft 8.6 9.3 7.4 8.9 $ 24.99 8
Giant Dragon SUPERSPIN G4 (H45) - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon SUPERSPIN G4 (M36) - - - - $ 0.00 0
Giant Dragon SUPERSPIN G4 (S30) 8.4 8.5 2.0 8.3 $ 0.00 1
Giant Dragon SUPERSPIN G4 H48 - - - - $ 20.00 0
Giant Dragon Superspin G4 M38 - - - - $ 20.00 0
Giant Dragon SUPERSPIN G4 S32 8.7 8.2 0.0 8.5 $ 20.00 1
Giant Dragon Superveloce V12 FX 8.8 9.3 2.0 9.3 $ 24.59 1
Giant Dragon TaiChi Hard 8.5 8.5 5.0 8.8 $ 18.00 2
Giant Dragon TaiChi Soft 7.6 8.6 5.0 8.5 $ 18.00 3
Giant Dragon TopENERGY Hard 9.5 10.0 10.0 9.0 $ 24.99 2
Giant Dragon TopENERGY Soft 7.8 9.4 4.8 8.4 $ 25.00 13
Giant Dragon TopEnergy V2 7.5 8.0 5.0 8.0 $ 15.00 1
 Bán bàn bóng bàn