Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số vợt

 
Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm So sánh thông số vợt

Blade Name Speed Control Material Overall Price No. of Ratings
DHS 506 Ma Long 9.2 9.0 Wood 9.3 $ 102.00 10
DHS 801 - - Wood - $ 0.00 0
DHS Classic (1970s) 9.0 9.0 Wood 9.0 $ 50.00 1
DHS DHS Neo TG825 9.4 9.0 Wood 9.5 $ 89.99 1
DHS Dipper CP Monocarbon 7.7 8.5 Wood 8.7 $ 42.00 5
DHS Dipper CP100 - - Composite - $ 45.00 0
DHS Dipper Di-02 7.7 7.8 Wood 7.9 $ 39.00 6
DHS Dipper Di-03 7.5 8.8 Wood 8.0 $ 32.00 2
DHS Dipper Di-11 - - Wood - $ 39.00 0
DHS Dipper Di-13 - - Wood - $ 39.00 0
DHS Dipper Di-15 - - Wood - $ 39.00 1
DHS Dipper Di-16 - - Wood - $ 39.00 1
DHS Dipper DM.SP10 Carbon - - Composite - $ 46.00 0
DHS Dipper DM.SP2000 - - Composite - $ 45.00 0
DHS Dipper-M C10 10.0 6.0 Composite 8.0 $ 56.00 1
DHS Dipper-M C200 - - Composite - $ 71.00 0
DHS Dipper-M G100 - - Wood - $ 80.00 0
DHS Dipper-M G200 - - Wood - $ 37.00 0
DHS Hurricane Dragon - - Composite - $ 0.00 0
DHS Hurricane H-GY - - Wood - $ 99.00 0
DHS Hurricane H-LG 8.0 6.5 Wood 7.3 $ 99.00 2
DHS Hurricane H-LN 8.0 9.0 Wood 9.0 $ 98.00 1
DHS Hurricane H-QZ - - Wood - $ 70.00 0
DHS Hurricane H-TP 9.0 8.8 Wood 9.4 $ 45.00 5
DHS Hurricane H-WH 8.8 8.4 Wood 8.9 $ 70.00 7
DHS Hurricane H-WL 9.5 8.4 Wood 9.3 $ 50.00 19
DHS Hurricane H-WN 8.5 7.5 Wood 9.0 $ 79.00 2
DHS Hurricane Hao 8.5 9.1 - 8.2 $ 70.00 12
DHS Hurricane Hao 656 9.0 9.4 Wood 9.3 $ 168.00 12
DHS Hurricane Hao III 9.1 9.8 Composite 9.8 $ 200.00 3
DHS Hurricane King 8.4 8.8 Wood 9.1 $ 239.00 22
DHS Hurricane King 655 8.3 8.6 Wood 8.9 $ 168.00 8
DHS Hurricane King III 9.3 9.3 Composite 8.4 $ 180.00 11
DHS Hurricane Long 9.8 8.7 Wood 9.6 $ 190.00 1
DHS Hurricane Long 2 9.7 9.6 Wood 9.9 $ 180.00 3
DHS HURRICANE LONG-3 9.7 8.9 Wood 9.4 $ 225.00 2
DHS Hurricane No.2 7.0 8.5 Wood 9.0 $ 60.00 1
DHS Magician M-02 8.2 9.2 Wood 8.7 $ 30.00 3
DHS Magician M-03 6.6 9.1 Wood 8.7 $ 25.00 4
DHS Magician M-11 - - Wood - $ 37.00 0
DHS Magician M-13 7.0 7.0 Wood 5.0 $ 37.00 1
DHS Magician M-C02 - - Wood - $ 28.00 0
DHS Magician M-C03 - - Wood - $ 28.00 0
DHS O102A - - Wood - $ 39.00 0
DHS PF4 016 - - Wood - $ 30.00 0
DHS PF4 032 8.6 8.8 Wood 9.0 $ 30.00 6
DHS PF4 08 7.5 8.0 Wood 8.4 $ 30.00 4
DHS Power G PG-12 - - Composite - $ 40.00 0
DHS Power G12 - - Composite - $ 42.00 0
DHS Power-G PG13 - - Composite - $ 42.00 0
DHS Power-G PG2-L 7.0 8.0 Wood 8.0 $ 27.00 1
DHS Power-G PG2-S 6.0 9.0 Wood - $ 27.00 1
DHS Power-G PG3 7.8 8.1 Wood 8.3 $ 33.00 5
DHS Power-G PG7 9.1 8.9 Wood 9.3 $ 33.00 66
DHS Power-G PG8 7.8 8.2 Wood 8.7 $ 30.00 3
DHS Power-G PG9 9.4 8.5 Wood 8.8 $ 36.00 3
DHS Skyline TG7-AL 9.7 8.5 Wood 10.0 $ 80.00 3
DHS Skyline TG7-AS - - Wood - $ 80.00 0
DHS Skyline TG7-BL 7.8 7.5 Wood - $ 80.00 2
DHS Skyline TG7-BS 9.0 9.5 Wood 10.0 $ 80.00 1
DHS TG 506 - - Wood - $ 110.00 0
DHS TG-7 CP China National Team 8.9 9.6 Wood 9.7 $ 100.00 2
DHS TG7 SP (China National Team) 9.5 8.0 Wood 9.5 $ 100.00 1
DHS V-Series V302 - - Wood - $ 183.99 0
DHS W1030 8.4 8.5 Wood 8.2 $ 23.00 1
DHS Wind C-WC 9.0 7.0 Composite 8.5 $ 40.00 17
 Bán bàn bóng bàn