Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Plaxon 450

 
Giá: 740.000 đ

Speed:108
Spin:108
Control:89

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Plaxon 450

 Bán bàn bóng bàn